Забрана за риболов на есетрови риби в Дунав и Черно море

Автор: | Публикувано в Важни новини No comments

Стартирана е процедура по издаване на общ административен акт за забрана за риболов на есетрови риби в Дунав и Черно море до 2026 г. Информацията е оповестена на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите.

Моруна
Моруна

Съгласно уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите се цели въвеждане на забрана за улов на есетровите видове руска есетра, чига, пъструга и моруна в българската част на река Дунав и Черно море.

Есетровите риби са едни от най-застрашените видове в света

Чига

Есетровите риби са едни от най-застрашените видове в света, като причините за тяхното намаляване и изчезване са антропогенни и биологични. Включени са в Червената книга на световнозастрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и са обект на опазване и управление съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. На европейско ниво са предприети различни инициативи, насочени към опазване и възстановяване на видовете от сем. Acipenseridae (Стратегия на ЕС за Дунавския регион, Програма Есетри 2020, Паневропейски план за действие за есетровите риби и др.). На национално ниво също се реализират проекти, свързани с повишаване на осведомеността на обществото по отношение на дунавските есетри и др. (План за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море, Програмата Есетри 2020 и Паневропейския план за действие за есетровите риби). Една от най-важните административни мерки, прилагани на национално ниво, е въведената през 2016 г. забрана за улов на есетрови видове в българската част на река Дунав и Черно море, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие за период от 5 години. Действието на административния акт приключва в началото на 2021 г. Въпреки предприетите редица мерки състоянието на запаса на видовете руска есетра, чига, пъструга и моруна все още не е добро.

Руска есетра
Руска есетра

За още риболовни следете нашият изключително риболовен сайт, само за рибари.

Добавете вашия коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.